Jump to content

Общи изисквания за преводите на Eastern Spirit


acabaca
 Share

Recommended Posts

 

I. Превод на субтитри

1. За качествен превод са необходими много добри познания на поне един чужд език и не по-малко добри познания по български.

2. Забранява се използването на всякакви програми за автоматичен превод!

3. Всичко в превода се пише на български:

- Имена на хора, названия на фирми, марки и т.н. се превеждат само ако имат отношение към действието, в останалите случаи се транскрибират. Обърнете внимание, че имената често звучат по начин, различен от написания в субтитрите, от които превеждате. Слушайте и най-вече питайте, когато не сте сигурни.

4. Текстове на песни се превеждат само ако имат отношение към действието на филма/сериала. Субтитрите, съдържащи песен, се изписват с курсив текст.

5. При пословици, игри на думи и т.н. се опитайте максимално ясно и близко да пресъздадете смисъла с български такива. Метафорите и аналогиите трябва да поддържат същия контекст, стил и образност, както в оригиналния език.

6. Желателно е да се избягват вулгарни думи и изрази, освен случаите, в които стилът на филма го изисква. Подбирайте изразите си внимателно и не се самозабравяйте!

7. При специфични преводи (медицински, научни, военни и пр.) използвайте съответната терминология. Допитвайте се до други хора или правете справки в Интернет, за да не пишете свободни съчинения.

8. Главни букви:

- с главни букви се изписва цялото заглавие на филма/сериала. Например: ЧЕРВЕНИ СКАЛИ, МОЕТО МОМИЧЕ, ДОБРИЯТ, СТРАННИЯТ И ЗЛИЯТ, както и имената на режисьора и главните актьори в началните надписи: ТАКЕШИ КАНЕШИРО, ДЖАН ДЗЪЙ, ДЖАН ИМОУ и т.н.

- не пишете думи или изрази с главни букви, освен ако не са знаци, табели или други надписи от екрана;

- с главни букви започват само собствените имена, имена на държави и географски обекти;

- месеците, дните от седмицата, народностите, езиците, званията и титлите, се пишат с малки букви;

- "Ви", "Вие", "Ваши" и прочие уважителни обръщения се пишат с главно "В" само и единствено, когато се използват в официални документи. В субтитрите навсякъде се пишат с малки букви. Изключение прави "Ваше Височество" или "Ваше Величество", както и "Негово Височество" и "Негово Величество" (включително в женски род) и т.н.

9. Препинателни знаци:

- интервал се оставя след препинателните знаци, не преди тях. Изключение се прави само за тире, което се огражда с интервали. Около съединителна чертица интервали не се поставят: по-малко, по-голямо и др.;

- прекалената употреба на препинателни знаци е неуместна, само един удивителен или въпросителен знак е напълно достатъчен. Допуска се използването на "!?" и "?!", но в повечето случаи е безсмислено. Многоточие се пише само с 3 (три) точки;

- подчинените изречения в рамките на едно сложно изречение се ограждат със запетаи. Независимо дали тези изречения са въведени чрез относително местоимение или подчинителен съюз. Така че не забравяйте затварящата запетая;

- кавички се поставят при цитиране или ограждат имена на квартали, улици, ресторанти, фирми, марки на продукти, сортове растения, породи животни и т.н. Названията в кавичките се пишат с главна буква.

Забележка: Ако такива названия са широко разпространени в практиката и се използват като нарицателни съществителни за видови понятия или за означение на единичен елемент - се пишат с малка буква, без кавички. Пр: Взех си куче от порода "Доберман". Но: Доберманът скочи върху крадеца.

Имена и прякори на хора - не се поставят в кавички!

10. Членуване на думи от мъжки род.

10.1. Пълен член ЪТ/ЯТ:

- се използва, когато думата може да бъде заместена с той или е той, беше той, е такъв, беше такъв: Пушекът (той) се виеше над покрива на хижата. Това е влакът (е той) за моя град. Това беше влакът (беше той), с който тя замина. Влакът (той) беше най-бързият (беше такъв), с който съм пътувал.

10.2 Кратък член А/Я:

- се използва, когато думата може да бъде заместена с него, го, там, така, тогава или пред нея има предлог: Тогава видях ножа (го) на масата; Как смееш да наричаш така врага (него)?; Същия ден (тогава) разбрах истината.

11. Слято и разделно писане на наречия.

- Всички наречия, образувани от предлог и наречие, се пишат слято. Погрешно е разделянето на оттук, оттам, откакто, откога, отколкото, дотам, досега, докога, докъде, занапред, засега, доколкото, докъдето, натам, насам, наново, набързо, наготово, нагоре, наляво, нататък отпред, отначало, понякога, поотделно и т.н.

Забележка: Когато обаче съчетанието предлог + наречие не образува смислово цяло, двете думи се пишат разделно.

Сравни: Доскоро бяха приятели. И: Тръгвам, до скоро.

Беше поставен натясно. Със: Скри се на тясно и тъмно място.

- Разделно се пишат изрази като: от горе до долу, от къде на къде, от тук до там, от време на време и др.

12. Мерни единици, които са непознати в България, следва да се преобразуват. Напр. милите в километри.

Конвертор за Дължина - Площ - Тежест - Обем. Големите дробни числа се закръглят за по-лесно възприемане.

- В преводите на исторически филми/сериали е препоръчително да използвате източни мерки в интерес на стила.

13. Ударения.

Поставянето на ударения в българския език не е задължително, но за по-лесното възприемане на изречения като: "Не искаше да и противоречи и и даде багажа си." в субтитрите е прието да се използва "й".

14. Числа.

- Прието е числата над 10 хиляди в българските субтитри да се изписват с интервал пред всеки три нули. Например: 23 000; 115 030; 1 500 000 и т.н. В английските субтитри обикновено на мястото на интервалите поставят запетаи, но вие не го правете. Примери за грешно изписване на числата са: 23000; 115.030; 1,500,000 и т.н.

- Противно на това правило, часовете се отбелязват на принципа "час - запетая - минути" ето така: 23,00 ч.; 08,15 ч.; 12,40 ч.; 16,30 ч. и т.н.

- Дати се пишат в реда: ден - месец - година. Например: 22 септември 2011 г. или 22.09.2011 г. без интервали между точките.

15. Избягвайте:

- използването на междуметни изрази и възклицания от рода на "А?", "О...", "ох", "ах", "уау", "мхм", "пф", както и всевъзможните варианти с удължаване на гласни - "майкоооо", "божееее", "даааа", "неее" и т.н.;

- многократните повторения, включително на собствени имена (напр. „Сакура, Сакура, Сакура, Сакура!“ може да се замести само със „Сакура! Сакура!“);

- това, онова, просто и т.н., прекомерната им употреба в българските субтитри утежнява изречението и дразни. Ако без тях не се променя смисълът на изречението, спокойно може да ги пренебрегнете.

- не оставяйте английското "ОК". В зависимост от изречението можете да го преведете като "Добре" или, ако съответното изречение е въпросително, "Нали?" или "Ясно?".

- използването на знаци като: =, +, ~ ,*, @, &, #, ^, <, >, /, \, ), (, ], [, }, { и др. в субтитрите е неадекватно, освен в някои много редки случаи, когато самите диалози го налагат.

- повторения.

- обяснителните бележки под и над субтитър в 95% от случаите са излишни. Въздържайте се да ги слагате и в останалите 5%.

Употребата на различни шрифтове също е ненужна, с изключение на курсив при говор зад кадър, мисли на героите, спомени и песни.

- употребата на лични местоимения, ако могат да бъдат пропуснати (напр. „Аз се казвам” --> „Казвам се”);

16. Помнете, че да превеждате азиатски филм, не е същото като да превеждате западен филм. Много названия, обръщения, титли, обичаи и т.н.са специфични. Търсете подходящи съответствия на български език, не ги превеждайте буквално от чуждестранните преводи на оригинала.

17. Използвайте Spellcheck след приключването на всеки превод, за да отстраните случайно допуснатите правописни или печатни грешки.

 

II. Технически изисквания

1. За превод на субтитри се използва програмата Subtitle Workshop или друга по ваш избор. Използването на текстови редактори като MS Word или Notepad не удовлетворява нуждите за качествен превод на субтитри.

2. Технически параметри на субтитрите:

- Спазено съотношение брой символи/време. За субтитри на български за оптимално е прието съотношението 15 символа за 1 секунда.

- Минимално времетраене от 1,5 секунди;

- Максимално времетраене - 6 секунди.

- Ако това ще доведе до изчезване на субтитъра, преди актьорът да спре да говори, разделете го на два отделни субтитъра. Минимално отклонение е допустимо.

- Един субтитър да съдържа максимум 2 (два) отделни реда.

- Дължината на единичен ред да не надхвърля 37 символа. В това число влизат празните интервали и препинателните знаци!

- Минимално отстояние между два последователни субтитъра - 100-125 мс.

- При наличие на диалог тире се пише само на втория ред.

3. Прегледност на субтитрите.

3.1. Разделяне на редове.

Разделянето на редове е особено важно за това как субтитрите изглеждат на екрана и най-вече за скоростта на четене и възприемане. Ако текстът не се побира на един ред (т.е. има повече от 37 символа), тогава трябва да се опитате да го разделите възможно най-добре, имайки предвид следните основни принципи:

- Разделяйте след препинателни знаци (запетая, точка, двоеточие, точка и запетая, многоточие и т.н.);

- преди съюзи (и, или, тъй като, а, ала, ако, но, пък, хем и т.н.);

- преди предлози (в, на, от, до, с, за, над, под, зад, към, през, край, върху, срещу, между и т.н.);

- внимавайте за комбинирани предлози (тъй като, така че и т.н.);

- не разделяйте имена, когато имате възможност да ги оставите заедно;

- не разделяйте сложни (напр. „ще бъдем заедно”) или възвратни глаголи („страхувам се”, „гордея се”), както и отрицателните им форми (напр. „не искам”, „не мога”);

- не разделяйте словесни фрази;

- не се разделят съкращения;

- опитайте се да не разделяте подлога от сказуемото, когато пространството го позволява;

- не оставяйте една дума на ред, дори ако тя е последвана от препинателни знаци.

3.2. Тагове за цвят и позициониране.

- Избягвайте цветните субтитри, както и употребата на тагове за различно позициониране из екрана. Някои плеъри ги разпознават като част от субтитъра и могат да се появят пред него при преглед с видеото.

3.3. Субтитрите с кратко времетраене са крайно неудобни за четене - обединявайте ги винаги, когато условията го позволяват.

 

III. Кредити

Завършвайте всеки свой превод с:

1. Имената (или прякорите) на преводача и редактора. Пишат се единствено в края на субтитрите. Не ги поставяйте в началото или по средата им.

2. Eastern Spirit ® 2021

www.easternspirit.org

Link to comment
Share on other sites

 Share

×
×
  • Create New...