Jump to content

Корейски език


Recommended Posts

От Уикипедия Добавка - Ма speedy86 каза, да не им се доверяваме много на тея от Уикипедията...

 

История

 

Корейският език става известен в Европа в края на 19 век. Оттогава датира и неговото задълбочено изследване. Различни учени го отнасят към различни езикови групи: от индоевропейската до синобирманската. Постепенно се затвърждава мнението, че корейският език влиза в групата на алтайските езици, които включват тюркските, монголските и тунгузо-манджурските езици. Корейският (както и японски език) влиза в тази група като самостоятелен език.

 

Още през периода пр.н.е. корейците използват китайски йероглифи и писмен китайски език (който всъщност е старокитайски език). С китайски йероглифи се пишат философски и географски съчинения, астрономически и поетологични трактати, а също така се създават произведения на корейската поезия и проза. Въпреки това корейците произнасят китайските йероглифи по свой начин, което означава, че те използват китайския език само като система за записване, без да могат да общуват и да се разбират с китайците. С времето това се променя, като през Средновековието най-образованите корейци владеят и говоримия китайски език. Корейският език съществува като разговорен, докато писменият китайски играе ролята на класически, официален език (подобно на латинския в Западна и Централна Европа през Средновековието). Това се наблюдава и в съседни Япония и Виетнам. То се обяснява със значителното културно въздействие, което оказва тогавашен Китай върху съседните страни. Употребата на корейския език е била повсеместна; в страната се правят опити литературните творби да се записват на националния език с помощта на китайски йероглифи - по този начин се появяват произведения, записани на иду.

 

През 1446 г. крал Седжонг заедно с група приближени учени създават националната азбука хангъл, която се състои от 14 съгласни и 10 гласни, които могат да се комбинират по много различни начини. Ясна и точна, тази азбука представлява сериозно постижение за тогавашната наука. Нейното създаване допринася за бързото ограмотяване на цялото население, кодификация на произведенията на устното творчество, приобщаване към литературния процес на голям брой хора (предимно жени).

 

Хангъл е удобен както за класическото отпечатване на текстове, така и за компютъризацията.

 

Днес корейският език има няколко диалекта, като за нормативни се смятат пхенянският и сеулският диалект, съответно в Северна и Южна Корея. Най-труден за разбиране е диалектът, който се говори на остров Чеджу.

 

 

Граматика

 

Системата от звукове в съвременния корейски книжовен език

Звуковете в корейския език се делят на 2 групи - гласни и съгласни. От своя страна, всяка от тези 2 големи групи се дели на три подгрупи, а именно: прости, двойни И сложни съставни.

 

I. Гласни (1 + 2 са основни, базови. 1. Прости гласни: а, у, о, и, е. 2. Двойни гласни: оо, уу. 3. Сложни съставни гласни: я, йо, ю, йоо, ее/ае, йее, уа, уее/уае, ое, уо, уе, ууи/и, уи.

 

II. Съгласни 1. Прости съгласни: к, т, п, х, н, ц (?), м, к/г, т/д, п/б, р/л. 2. Двойни съгласни: кк, тт, пп, сс. 3. Сложни съставни съгласни: ц (?), с/ш, ч, нг, дж/дз.

 

III. Гласни - срички. Малкото декоративно кръгче, поставяно над или встрани - вляво от гласната, я превруща в сричка - в дифтонг (двугласна). Самото кръгче няма фонетична стойност. Примери: ю, юу, йе, йее, уее, я, оо…

 

IV. Гласни - срички + крайна съгласна. Съгласната се поставя под гласната - сричка. Примери: уум, ак…

 

V. Начална съгласна + крайна гласна. В този случай, съгласната се поставя на мястото (вместо) декоративното (и фонетично незначителното) кругче. Примери: кее, на, ри…

 

VI. Начална съгласна + гласна + крайна съгласна. Крайната съгласна се поставя под началната съгласна и гласната. Примери: хан, гуул/гъъл…

 

VII. За произношението. Съгласна, “срещаща” друга съгласна или пък гласна, често сменя фонетичната си стойност. В писмен текст, думите се пишат така, както следва да бъдат произнасяни. Но фонетичната транскрипция е приблизителна.

 

VIII. За методологията на записването и на четенето. Сричките (но така също - изреченията или по - голям текст) се изписват, в колони: отгоре - надолу и отдясно - наляво. Колкото и голяма да е сричката, всички срички се изписват с еднаква големина. Тоест, заемат еднаква площ (едно квадратче). Изречението може да бъде изписвано както в колони, по описъния начин, така и в редове: отляво - надясно и отгоре - надолу (по европейски). За сравнение, на японски, се пише по същите два начина.

 

IX. Фонетични комбинации. Различните комбинации между множеството гласни и съгласни дава 11 172 (теоретични) графични срички. От всички възможни комбинации в корейския език се употребяват едва 2350.

 

---

 

I. Конструкция на корейското изречение

 

Така както в латински и в японски, глаголът (сказуемото) се поставя в края на изречението.

 

Конструкцията на корейските фрази (изречения) изглежда по следния начин:

 

Местоимение/лично или съществително име (подлог) + пряко допълнение + непряко допълнение + глагол (сказуемо).

 

Пример: На - нуун + оомоони - еке + п’йоонджи - руул + ссуу - нда. Аз + майка - (ми) - на + писмо + пиша. (Аз) пиша писмо на майка си.

 

Или - Иван пише писмо на своята майка. Йошиджи сан (почитаемият) + майка си - на + писмо + дълго + пише. (Като тук не е ясно дали Йошиджи пише голямо писмо или писането му отнема много време.)

 

Детерминантите (определителните членове) се поставят задължително преди думата, която определят/детерминират. Пример: Ман - уун хаксеенгдуул -и оорйоо - ун хангугоо - руул мееу йоолшимхи бееу - нда. Много (множество) + студенти + трудният + корейски (- език) + твърде + усърдно + изучават. Прилагателно име + съществително име (подлог) + прилагателно + съществително (пряко допълнение) + определение + определение (и двете са сказуемни определения) + глагол (сказуемо). Множество (Много, Премного, Безброй) студенти изучават твърде усърдно трудния корейски език.

 

II.Базови (основни) изречения. (Кибон мунджанг)

 

1. Съществително име (подлог) + определение + спомагателния глагол “И - да”/”Ани - да (“Съм”/”Не съм”)

 

Игоос - и джадонгч’а - и - да. Това е автомобил/кола.

 

Игоос - и джадонгч’а - га ани - да. Това не е автомобил/кола.

 

Куугос - уун ч’еексанг - и - да. Това е маса/бюро.

 

Куугос - уун ч’еексанг - и ани - да. Това не е маса/бюро. (И вие посочвате татамито, да речем… Треньорът ви ще бъде силно впечатлен от вашата проницателност.)

 

Джоогоос - уун мун - и - да. Това - там - е врата.

 

Джоогоос - уун мун - и ани да. Това - там - не е врата.

 

Ноо - нуун хаксеенг - и - да. Ти си студент(ка).

 

Ноо - нуун хаксеенг - и ани - да. Ти не си студент(ка).

 

Куу - нуун ууиса - и - да. Той е лекар/доктор/медик.

 

Ибун - уун ууиса - га ани - да. Тази личност - тук - (Той) не е лекар/доктор/медик.

 

2. Съществително име (подлог) + допълнение + глагола “Тое - (н)да” (“Превръщам се (в)”/”Ставам (на)”

 

На - нуун хакджа - га тое - нда. Ставам учен (човек). (А не - хакер!)

 

Мул - и ооруум - и тое - нда. Водата се превръща в лед.

 

Оорум - и мул - и тое - нда. Ледът се превръща във вода.

 

3. Съществително име (подлог) + допълнение + спомагателния глагол ( за качество ???) “да”/”та” (“Съм”) + определителен член

 

Определителният член в английски и френски е предпоставен - “The”/”Lе”, “Lа”. Пише се отделно от думата. Определителният член в българския език е задпоставен. Пише се слято с думата, която предопределя. (Пролетта = пролет + та. Като наставка, но не е само наставка, а и - определителен член.)

 

Сан - и ноп - та. Планината е висока.

 

Пада - га ноол - та. Морето е обширно.

 

Ккоч’ - и йеппуу - да. Цветето е ккрасиво.

 

Ч’еег - и писса - да. Книгата е скъпа. (Цената на книгата е висока.)

 

Налсси - га ч’уп - та. Студено е. На френски, буквално - Прави студ(ено).

 

Налсси - га топ - та. Топло е. (топ = топло)

 

На - нуун баппуу - да. Зает съм. (Кажете това на треньора си, когато ви накара/накаже да правите лицеви опори! Ама, ако разбере какво му казвате… не искам да съм наблизо.)

 

Пее - га коп’ уу - да. Гладен съм. (Коремът ми е празен/ме стърже.)

 

Мог - и маруу - да. Жаден съм. (Моето гърло е сухо.)

 

Моори - га ап’уу - да. Боли ме главата. (Главата ми се мъчи.)

 

4. Съществително име (подлог) или елиптично (безподложно, в случая) изречение + непреходен глагол за действие

 

Ккоч’ - и п’ин - да. Ццветето се разлиства.

 

Джооки сарам - и о - нда. Оттам се задава (идва насам) един човек (някой).

 

Пи - га о - нда. Вали. (Пада дъжд.)

 

Аки - га ун - нуунда. Бебето се усмихва.

 

Парам - и пу - нда. Вятърът духа. (Духа вятър, Духа. Подухва)…

 

На - нуун (джам - уул) джа - нда. Аз спя. (Спя.)

 

5. Съществително име (подлог) + глагол + наречие или прилагателно име

 

Кич’а - га ппалли - нда. Влакътсе движи бързо.

 

Минсуг - уун куулсси - руул йеппуу - ке ссуу - нда. Мунсуг/к пише красиво букви/йероглифи.

 

Ч’оолсу - нун пуроо - руул джал ха - нда. Ч’оолсу говори добре френски език. (френски език = пуроо - гуул. А на японски = фурансу - го)

 

И паджи - га нее - ке аджу джал ман - нуунда. Този панталон ми стои (отива) прекрасно.

 

Мишел - уун теедан - хи оорйоо - ун пооп - хаг - уул конгбу - ха - нда. Мишел изучава право (което е) - много трудно (за изучаване).

 

 

Фрази

 

안녕! (анньонг) = Здрасти!

안녕하세요! (анньонгхасейо) = Здравей! / Как си?

안녕하십니까! (анньонгхашимникка) = Здравейте! / Как сте? (официално)

감사합니다 (камсахамнида) = Благодаря!

고맙습니다/고마워 (комассъмнида/комауо) = Благодаря! Мерси!

예 (йе) = Да

네 (не) = Да (Сеулското произношение, което става все по-разпространено)

아니오 (анио) = Не

안녕히가세요 (анньонгхи-касейо) = Довиждане! (Към този, който тръгва)

안녕히계세요 (анньонгхи-кесейо) = Довиждане! (Към този, който остава)

죄송합니다 (Чоесонг-хамнида) - Извинете; извинявайте

천만해요 (чонманхейо) - за нищо (в отговор на благодарност или извинение)

축하합니다! (чук-хахамнида!) - Честит празник!

한국어/불가리아어/러시아어를 할줄압니까?(хангуго/пулгариао/рошиао ръл халджуи амникка?) - Говорите ли корейски/български/руски?

생선, 물고기(сенгсон, мулгоги) - риба

나무(наму) - дърво

물(мул) - вода

쌀(ссал) - ориз

도시(доши) - град

저녁(чоньок) - вечер

사랑(саранг) - любов

사랑합니다(сарангхамнида) - Обичам те.

여자(йоджа) - жена

남자(намджа) - мъж

1/일/하나(ил/хана) - едно

2/이/둘/두(и/тул/ту) - две

3/삼/셋(сам/сет) - три

4/사/넷(са/нет) - четири

5/오/다섯 (о/тасо(т)) - пет

6/육/여섯 (юк/йосо(т)) - шест

7/칠/일곱 (чхил/илгоп) - седем

8/팔/여덟 (пхал/йодол) - осем

9/구/아홉 (гу/ахоп) - девет

10/십/열 (шип/йол) - десет

누구(нугу) - кой

사람(сарам) - човек

군대(гунде) - армия

독일어(догир-о) - немски език

프랑스어(пхърангсъ-о) - френски език

영어(йонг-о) - английски език

다리(тари) - мост

러시아(рошиа) - Русия / 모스크바(мосъкхъба) - Москва

불가리아(Пулгариа) - България / 소피아(сопхиа) - София

한국(хангук) - Корея / 서울(соул) - Сеул

일본(илбон) - Япония / 도쿄/동경(докьо/донггьонг) - Токио

중국(чунггук) - Китай / 베이징/북경(бейджинг/буккьонг) - Пекин

수도(судо) - столица

고기(коги) - месо

별 (пьол) - звезда

설탕(солтанг) - захар

삼성 (三星) = Самсунг (Сам-сонг = три звезди)

월요일 (уоль ьо иль)-Понеделник

화요일 (хоа ьо иль)-Вторник

수요일 (су ьо иль)-Сряда

목요일 (мог ьо иль)-Четвъртък

금요일 (гъм ьо иль)-Петък

토요일 (тХо ьо иль)-Събота

일요일 (иль ьо иль)-Неделя

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Вече ми дойде вдъхновението и може да седна да науча някои неща за удоволствие. Помня първите думи които научих от корейските филми 1. "биане" и 2. "саранг нйе" (то на кой ли не са били първите ) Май в предишния форум някой беше дал линк към един сайт в кой се изговаряха гласните и съгласните. Поне на мен начина на писане с квадратчетата и различните чертички ми се струва страшно забавен. Не казвам че е лесно, но така излежда. Изговарянето обаче ми се струва направо непосилно, дано не е толкова трудно колко изглежда. Дали има сайт, с някакви готови и често употребявани реплики и транскрипция на български. Или поне с аудио файлове как някой ги изговаря?

Link to comment
Share on other sites

На мен не са ми били първите. Какво е "биане"? А старият форум един път да е нужен и пак е зачезнал... Ма пък аз съм предвидлива и си запазих важната страничка на компа.

 

Ето как speedy86 беше обяснила азбуката:

 

"Просто сглобявате буквичките и готово. Малко е играчка, но ще свикнете.

Съгласни:

ㄱ - к, г; ㄴ - н; ㄷ - т, д; ㄹ - р, л; ㅁ - м; ㅂ - п, б; ㅅ - с, ш; ㅇ - нг; ㅈ - ч; ㅊ - чх; ㅋ - кх; ㅌ - тх; ㅍ - пх; ㅎ - х

Двойни съгласни:

ㄲ - кк; ㄸ - тт; ㅃ - пп; ㅆ - сс, шш; ㅉ - чч

И гласните:

ㅏ - а, ㅓ - о, ㅗ - о/у, ㅜ - у, ㅡ - ъ, ㅣ - и

Йотирани гласни: ㅑ - я, ㅕ - йо, ㅛ - йо, ㅠ - ю

Дифтонги: ㅐ - е, ㅒ - йе, ㅔ - е, ㅖ - йе, ㅘ - уа, ㅙ - уе, ㅚ -уе/е, ㅝ - уо, ㅞ - уе, ㅟ - уи, ㅢ - ъй/е/и

Ми, май това са. В общи линии не са трудни, така че не се отчайвайте... "

 

За страници на български не съм убедена, че ще се намерят. Аз поне не успях. Но пък на английски колкото искаш. Пишеш hangul и се радваш на резултатите:

Азбука

Азбука с произношение

Азбука с произношение

Хубаво сайтче с думички

Хубаво форумче с думички

Много хубаво многоезично речниче има български и корейски

Онлайн преводач, без български

Rosseta stone - диск за домашно изучаване на доста езици, вкл. корейски. Системата е на принципа - показват ти картинка и ти казват какво пише на нея, ама направо на езика. Препоръчвам упражненията да се минат първо на английски, защото като разглеждах японския се оказа, че картинката, на която човече ти подава пари, означава - "благодаря", а тази на която ти подава много пари - "много благодаря"... Laughing

 

И споделяйте къде каквото инфо докопате!

Link to comment
Share on other sites

Не знам дали точно така се пише "биане", но това е първата корейска дума която ми влезе в главата и ми е много скъпа Laughing Означава "извинявай" или по скоро "съжалявам". Трябва да видя как точно се изписва на английски. Благодаря за линковете, ако намеря нещо интересно и аз ще пиша.

Link to comment
Share on other sites

Вече ми дойде вдъхновението и може да седна да науча някои неща за удоволствие. Помня първите думи които научих от корейските филми 1. "биане" и 2. "саранг нйе" (то на кой ли не са били първите ) Май в предишния форум някой беше дал линк към един сайт в кой се изговаряха гласните и съгласните. Поне на мен начина на писане с квадратчетата и различните чертички ми се струва страшно забавен. Не казвам че е лесно, но така излежда. Изговарянето обаче ми се струва направо непосилно, дано не е толкова трудно колко изглежда. Дали има сайт, с някакви готови и често употребявани реплики и транскрипция на български. Или поне с аудио файлове как някой ги изговаря?

 

Ок, слънце, сори, че трябва да ти разваля радостта, но както вече споделих, корейците никак ги няма в произношението и мажат както си щат. Въпросното 'биане' е "мианхе"(미안해), макар 'х'-то да е много леко. Второто е "сарангхе" (사랑해), пак с много леко 'х'. Явно имат малко по-различна структура на челюстта и т.н., та затова никак не им се разбира кога какво шляпат, пък било то и на родния им език. Видях, че Sinardin е дала доста линкове с материал, браво за което. Само имайте предвид, че транскрипциите от английски В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не бива да ги превеждате едно към едно на български. Лошото е, че има 5 или 6 системи за транслитерация и понеже не знам къде коя ще срещнете, не бих могла да ви помогна.

Има едно много приятно речниче на адрес: http://www.zkorean.com/ Там ще намерите също малко инфо за това-онова.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Спийди, продължавай да се включваш в темата, доста ще си полезна cheers . Вижте това интересно видео. Някъде на 5-тата минута корейката почва да изговаря първо някакви звуци и после да излиза транскрипция на en. Значи чувам аз "па" и излиза транскрипция (da), чувам "та" и излиза транскрипция (ja). Много е сладка като говори на английски . Трябва по някакъв начин да си настроя слуха на корейски, че иначе аудио файловете няма да ми помогнат Smile . Изговарянето и разбирането на говора ми се струва най-големия проблем.

Link to comment
Share on other sites

Настройването на слуха ще стане бая бавно, в процеса на научаване на корейски. То само да разчитаме хангул трудно ще се научим. Като гледам как при изписването някои букви се сливат... Ма това си е най-сигурната транскрибция ! Пък и колкото повече научаваме, толкова повече ще разбираме. И аз предлагам да се организиламе форумно и да минем есента един курс по корейски! Very Happy По едно време бях попаднала на обява, но не проучих добре въпроса, че в оня момент 300 лв. не ми се намираха излишни в джоба. То не че скоро ще се намират, ма бая ме е хванал ентусиазмът. Иначе, както сме я подкарали, скоро ще понаразбираме доста думи на корейски, но посмъртно няма да можем да ги произнесем, пък камо ли да ги напишем..

 

Той английският така и така бая се различава от българския, та ще си е мъка през него да "учим". Типичен пример е "Ягуар" и "Джагуар". А въпросната буква "J" май в повечето случаи от корейски идва на бг като "Ч". Така Jumong става Чумонг, а Joo Shin май става Чу Шин, а не Йоо Шин. Пък и в спешъла на Крал доста ясно се чува баш "Чу Шин". Не помня как е било в "Четирите бога", щото там всичко ми звучеше като безкрайна поредица от срички. Embarassed Мани.

 

ПС 1. Покрай това твое клипче колко много се намирали! Very Happy

ПС 2. Хууубаво сайтче с уроци, уви, пак през английски... http://world.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/e_index.htm#

Link to comment
Share on other sites

Аз освен първите 2 думи които споменахте научих и кумджа ако вообще така се казва но аз така го чувам и според мен означава -господарю

Ще ми каже ли някои колко буквиимат в азбуката си че никаде не видях

Link to comment
Share on other sites

Позволете да се включа в дискусията с една ориентировачна табличка за корейския. Включва хангул, английска и българска трабскрибция. Наблягам на ориентировъчна, защото за английски има още няколко системи за транскрибция и може в даден случай да е използвана друга. Пък дори и да разполагате с думата директно на хангул, пак могат да възникнат въпроси от типа "Ся тва "р" ли е или е "л"?". Веселко. Ма ш`свикнем! :D

185502.png

Link to comment
Share on other sites

От мен - един сайт за базови уроци по корейски на Sogang Univ. http://korean.sogang.ac.kr/

Тук намерих точно произношението на всички гласни и съгласни. Което не ми помогна особено в случаите когато слухът ми бе неспособен да направи разликата между някои от характерните гласни за корейския. :D

Link to comment
Share on other sites

"Комауо" - глаголът "комапта", спрегнат в неучтив стил. В разговорния стил се добавя 'йо' за учтивост и става "комауойо". А в хептен учтивия стил е "комапсъмнида". И ако ви се струват много вариантите, в корейския има общо 6 стила... Very Happy

Parab, ми то и те не винаги си разбират, особено като почнат да мънкат и без това нечуваемия си език. Ако щеш вярвай, със слушане не става. Аз поне все още не им хващам почти нищо само със слушане...

Link to comment
Share on other sites

Speedy я кажи, как стана така че учиш корейски. Винаги ли си го искала или стана случайно? Ама кажи честно Smile Трудничък е този език, сигурно е имало моменти в който си го мразела много Миналата година, пак така любителски се пробвах, да науча малко японски за кеф. Супер труден е, но поне произношението не е голям проблем. Дори по слух можеш да се ориентираш, за имена, думи и т.н. За китайския не знам, сигорно прилича на корейския...

Link to comment
Share on other sites

Ми, к'во да ти кажа - мазохизъм. Ясно беше, че ще запиша език, 'щото с математиката ама ХИЧ ме няма примерно, пък с английския бях добре. И реших да е нещо по-екзотично, с цел да си намеря лесно читава работа. Имах един познат кореец, но не затова записах корейски. Просто в сравнение с китайския и японския е по-непознат в Бг и ми беше интересно. А моментът с мразенето продължава вече три години, почва четвърта... Very Happy Btw, и аз миналата година почнах и японски паралелно, но ми е отели вола и го зарязах. След като завърша може и да го подхвана по-сериозно. И да, от трите езика японския е най-лесен за слушане. В китайския най-трудни са тоновете, в корейския - мазалото със съгласните, технически е тотално нечуваем и иска яко зубрене. А аз и зубренето не се разбираме много-много, затова и съм една от последните по успех в курса. (Мдам, стискай палци, че септември имам да вземам едно изпитче по йероглифи...)

Така, след като се наоплаквах, трябва да проявя и обективност, защото определено следването ми е донесло много хубави неща. Колегите ми са страхотни, преподавателите са сладури (поне повечето) - само с някои не всичко е гладко, но дори и те са готини в повечето време. От друга страна т.нар. "сблъсък на култури" мина по-леко за нас, защото имаше кой да ни подготвя и да ни обяснява. Това се дължи на факта, че част от преподавателите са от първия и втория випуск на специалността, т.е. завършили са преди 5-6 години. Друг плюс е, че в сградата сме няколко подобни специалности и обменяме опит постоянно, навсякъде щъкат китайчета, арабчета, индийци и т.н. Много шарено и е пълно с какви ли не образи. И редовно се мярка по някой посланик.

Ми, засега това е. Ако се сетя друго, ще се включа пак.

Link to comment
Share on other sites

Пък аз взех да осъзнавам, защо в началото имената ми се струваха толкова странни. Ми то доста често вместо името, дето го пише в субтитрите, героите произнасят я "хьонг", я "хьонг-ним", я "аджуши", "аджума" и останалите от семейството, дето са в графата непреводимо. А аз се чудя и мая, какъв е този мой слух. Не че и сега ги различавам всичките де. :D

Link to comment
Share on other sites

Вярно си е, сега малко почнахме да ги разбираме. Някои отново трудно се чуват, но е по-добре. Сигурно сме и забавни на Speedy, но ще се престраша да я питам още една думичка, щото много ме кефи как звучи. :D

 

Значи когато някой казва, че няма да направи нещо, казва "Широ" или 'Шино' или нещо подобно. Думата често я превеждат като "няма" "не искам" и т.н. Как точно е думичката? :D

Link to comment
Share on other sites

Идва от глагола "шилт(х)а" (с оня звук дето е като 'т', ама с много леко 'х'), който означава най-общо 'мразя, не харесвам'. При такива ситуации действително означава и 'не искам - "широ"'.

Не, слънце, не сте ми смешни, няма за какво. Нормално е да се чудите за някои неща, то и аз още имам доста да уча. Ама доста. Та не се коси и питай направо.

Link to comment
Share on other sites

Чухте какво каза speedy, питайте и вие ;)

Много ми харесва как обясняваш разни допълнителни неща. Аз докато не науча поне 50-100 от най-използваните думи и изрази, ще продължавам да питам :D

 

шингу - приятел

арасо - ясно, разбрах

куре - sure, ок....

кънчана йо - it's allright, it's ok

 

Как са тия, добре ли ги чувам?

Link to comment
Share on other sites

шингу - приятел - чингу

арасо - ясно, разбрах -добре е с-то да е двойно, демек по-натъртено - арассо

куре - sure, ок.... - кЪре - може да е и въпрос, и отговор: демек "Така ли?" и "Да, разбира се...."

кънчана йо - it's allright, it's ok - кЕнчана(йо) - това е с малко сложно откъм произношение, но така е ок. Йо-то може и да го няма, зависи от стила.

 

Като се има предвид, че корейския принципно е тотално нечуваем, добре се справяш.

Link to comment
Share on other sites

Значи, ако съм запомнила правилно, на корейски "уанг" е крал/цар, "те уанг" - велик крал. А какво точно са "пхеа" и "чхона" /нещо такова звучи/. В различни сериали и двете съм ги чувала като обръщения към владетеля. Обикновено ги превеждат Ваше величество. Каква е разликата между тях? Very Happy

 

А да, има и едно "мама", дето в различни варианти го лепят на цялото кралско семейство. То какво се води? :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...