Jump to content

Recommended Posts

EoEEeIbWMAEBRBB?format=png&name=900x900

Off Topic

D6slrhKXYAEHb3Z?format=jpg&name=medium

 

Qin Dynasty Epic: Part 2 (大秦赋 )
Страна: Китай
Също така известен като: Da Qin Fu
Година на излъчване: 2020 – Декември – 13 до 2020 – Декември – 26
Време на излъчване: Всеки ден
Жанр: Политически, Исторически
Канал: CCTV
Епизоди: 38
Режисьор: Yan Yi, Gu Qi Ming, Qiang Long (强龙), Li Yong Tao (刘永涛)
Субтитри: Английски
 
Участват:
Zhang Lu Yi като Ying Zheng
Li Zhuo Zhao като Ying Zheng (teen)
Yan Hong Feng (延鸿峰) като Yin Zheng (young)
Duan Yi Hong като Lü Buwei
Li Nai Wen като Li Si
Zhu Zhu като Zhao Ji
Xin Bai Qing като Ying Zichu
Vivian Wu като Lady Hua Yang
 

Off Topic

Ye Xiang Ming като Lao Ai
Zhou Tie като Ying Zixi
You Yong Zhi като Wang Jian
Jiang Yi като Zhao Yan
Yang Jia Ye като Zhao Yan (teen) (voiced by Gu Jiang Shan)
Liu Guan Lin като Guo Kai
Liang Zhe като Guo Kai (young)
Wang Chao като Yao Jia
Liu Nai Yi като Zhao Sheng, Lord Ping Yuan
Zhu Hui като Lord Yang Quan
Zhao Zheng Yang като Wang Guan
Zhang Hao Yue като Han Fei
Zheng Chu Yi като Fan Zhongqi (voiced by Zhao Ming Zhou)
Meng Zhao Zhong като Jing Ke (voiced by Wei Chao)
Wang Qing Xiang като Ying Jiu, Prince Qin (voiced by Feng Sheng)
Liu Jun като Zhao Dan, King Xiaocheng of Zhao
Li Hong Tao като Kun Yue
Yin Zhu Sheng като King Zhou Bao
Guo Jin Ye като Meng Yi
Chen Xu като Meng Yi (young)
Liu Xing He (刘星鹤) като Meng Tian
Jiang Hao Tong като Meng Tian (young)
Chang Di като Li Xin (voiced by Meng Yu)
Luan Yuan Hui като Mie Qi
Li Xin Ze като Zhao Gao
Wang Li като Huan Yi (voiced by Wan Li (万力))
Li Xiao Ning като Zhao Yi
Kong Xiang Fu като Zhao Yi (young) (voiced by Li Xin)
Hai Zi като Yang Rui He
Su Mao Yang като Zheng Yi (voiced by Wu Wen)
Ren Yu като Ying Yu
Li Hao Xuan като Yan Dan
Ye Kai Wen като Yan Dan (young)
Jin Xin като Wei Zhuang (voiced by Gao Feng)
Chen Qiu Guo като Meng Wu
Li Zi You като Zheng Huo
Zhao Kun Peng като Mi Zhen
Fu Lei като Zhao Cong (voiced by Liu Jiu Rong)
Yu Yan Kai като Meng Wu
Ni Li Te Long като Wang Bi (voiced by Miao Zhuang)
Feng Hui като Ying Zhu
Liu Xiao Yuan като Ying Jie
Guo Xiang Peng като Ying Yi
Lu Yong като Li Zuo
Chen Yu Chen като Jing Han
Gao Shu Yao като Yang Xue (Empress Chang) (voiced by Liu Zi Ling)
Zang Jin Sheng като Pang Nuan (voiced by Liu Cong)
Min Jian като Zhao He
Zhao Xin като Dong Er
Chen Bo Zhen (陈柏蓁) като Dong Er (teen)
Liu Qi Yi (刘琪锜) като Dong Er (young)
Jia Qi като Mi Hua
Huang Xiao Ge като Han Ni (voiced by Li Jin Yan)
Sun Xin Hong като Xin Sheng
Wei Bing Hua като Xiang Yan (voiced by Wu Ling Yun)
Zhao Gang като Wei Zhan (voiced by Ye Bao Hua (叶保华))
Duan Hao Chen като Tian Chong (voiced by Guo Sheng)
Wang Han Bang като Wei Liao (voiced by Li Yu Feng (李宇峰))
Yan Hong Ji (延鸿基) като Cheng Jiao (voiced by Su Shang Qing)
Jin Yuan Bao (金元宝) като Cheng Jiao (young)
Li Zhi Yong като Guo Yu Yue
Zhao Cheng Shun като Dun Ruo
Gao Yu Qing като Mi Zhuo
Chen Ya Ting като Li Qiu (voiced by Li Shi Meng)
Fan Yi (范艺) като Xuan Lv
Liu Ling Zhi като Zheng Guo
Zhao Yan Min като Ju Wu (voiced by Wang Xue Liang (王雪亮))
Li Jia Yi (李佳艺) като Huang Xie, Chun Shen Lord (voiced by Yang Mo)
Wu Qi като Wei Wuji, Xin Ling Lord
Han Pu Jun като Ning Teng
Wang Yuan Da като Dong Qi
Zhong Fu Xiang като Hou Sheng
Li Man Xin като Liao Gong
Cui Yu като Li You
Shen Qi като Lu Hui
Yang Chao Ran като Zhang Rang
Li Ang като Mao Jiao
Ding Yu Chen като Han An, Prince Han
Ma He като Mo Bi
Xu Wei като Qi Wang Jian
Wan Jun Hui (万俊辉) като Chen Chi (voiced by Luan Li Sheng (栾立胜))
Shen Jia Zhe като Zhao Qian
Li Jun Xuan (李俊炫) като Zhao Qian (teen)
Zhao Jun Cheng (赵俊珵) като Zhao Qian (young)
Li Xi като Zhang Ping
Chao Zhi Qian като Wang Jie
Guo Chang Hui като Wang Yi
Chen Zhi Hui като Lian Po, Xin Ping Lord (voiced by Xuan Xiao Ming)
Gao Yi като Po
Zhang Zhi Zhong като Duke Xi Zhou
Guo Xin като Duke Long Yang (voiced by Teng Xin)
Shi Yue Ling като Xia Ji, Empress Dowager Xia
Ye He като Li Lue
Yu Ning като Li Jian
Yan Hong Zhi като Ju Xin (voiced by Qing Lin Hao)
Wang Bo Qing като Ying Liao
Zhang Feng as Wei Zeng
Zhou Li Wen (周立文) като Gao You
Gao Lan Cun като Duke Dong Zhou
Shi Xiao Hong като Zhao Weng
Jiang Yang като Yan Wang Xi
Xie Ning като Li Yuan, Duke Sui Yang
Zhao Ke като Han Yun
Yang Si Yuan като Hu Yong Jing
Wang Xi Lu като Zhao Lan
Chen Kai като Wei Jia, King Jia of Wei (voiced by Xu Jun Ming (许峻茗))
Hu Chun Yong като Qin Wu Yang
Hei Zi като Prince Chu Kao Lie
Ma Jie като Prince Wei An Long
Zou De Jiang като Prince Han Huan Hui
Jin Long като Zhen Wa
Zhou Yun Shen като Li Fu
Hong Huan Zhi (洪焕智) като Fu Zou
Fang Shuai като Song Shi
Jin Guang Zheng като Chu Wang Han
Gao Zhi (高植) като Lu Peng
Gao Jing Le (高景樂) като Zhao Lu
Zhang Chen като Zhao Jia
Jin Xuan Yu като Sima Kong
Li Yi Zhen (李易臻) като Gan Luo (voiced by Qian Wen Qing)
Ma Xiao Feng като Tu Cang
Liu Yuan Xi като Madame Li Si
Chen Chun Sheng като Qi Feng
Bai Hai Long като Xian Wei
Cui Liang Qi като Hu Bi
Da You Wei като Jing
Sun Zhong Yi като Wei Hong
Guo Jia Nuo като Gao Zhanli
Jiao Ruo Meng (焦若萌) като Wei Yan
Sun Jiao Long като Li Fu
Hu Bo като Bai Shang
Ren Yi Fan като Ming'er
Zhou Kai Bo (周楷博) като Lu'er
Yu Yao като Fu Su
Zhu Yue като Xiao Yan / Hu Ji (voiced by Zheng Yan (郑言))
Guo Yu (郭雨) като Palace Maid Lu
Liu Qi Yi като Palace Maid Zi (voiced by Zhang Xin Yu)
Gu Hui Zi като Palace Maid Ye (voiced by Liu Yu Yin Zi (刘妤姻子))
Xu Huan Shan като Xun Zi
Sun Di като Guo Dan
Lu Yong Jun като Si Renshi
Mao Qing (茅箐) като Guan Nei Hou
Gao Yuan като Mu Ge
Zhou Jie като Lord Dian Yang
Xu Zhi Fei като Lord Zhong Quan
Lao Yuan Rong (老远荣) като Lord Wei Nan
Wang Zhi Jun като Yan Ju
Zhang Shi Hong като Cheng Yi
Ba Tu като Han Dun
Gu Long (古龙) като Shi Ren Sheng
Guo Zi Yi (郭紫异) като Zhang Er
Mei Xiao Zheng (梅小铮) като Yun Yang Magistrate
Song Liang (宋亮) като Korean Envoy
Ran Wei Qun като Ceremonial Officer
Zhou Xiao Bing (周晓兵) като Qin Tai Bu
Yang Chang Qing като Guo Ke's Guest
Li Ou като Noble Elder
Yu Xiao Dong като Zhu Fu Poet
Ma Yong Xin като Poet Wu
Juan Juan (卷卷) като Ying Miao
Liu Xin като Sima Shang
Wang Shi Ba (王十八) като Ying Yan
Han Jin Yuan (韩锦源) като Mo Bi Tan Zi
Wang Dao Yi (王道义) като Le Sheng (voiced by Lu Yang (路扬))
Jiang Wei (姜伟) като Liu Qin

 

Резюме: Историята следва държавата Цин през късните етапи на ерата на воюващите държави. Ying Zheng, Lü Buwei, Li Si, Ying Zichu и много други страховити политици работят заедно, за да обединят шестте държави под едно правило. Империята Цин става първата династия на императорски Китай. Всичко се развива 40 години преди да се роди първият император на Цин…

 

 

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...