Интернет общество – представяне

Кратко представяне

Интернет общество “Eastern Spirit” е обединение на различни хора от цялата страна. В него членуват студенти, преподаватели, програмисти и специалисти от различни области с подчертан интерес към киноизкуството, които имат за цел да помогнат на хората, интересуващи се от азиатско кино да оценят и вникнат по-дълбоко във философията на неговите творби, като по този начин киното да бъде превърнато в своеобразен мост между народите.Основният стремеж на членовете на “Eastern Spirit” е чрез съвместна работа по различни проекти да се популяризират азиатската културна традиция изобщо и киното в частност, като начин да се придобият част от качествата на Изтока – търпение, усърдие, старание, стремеж към хармония и усъвършенстване, както и да се създадат връзки с аналогични общества от страните от Далечния изток.
~ ~ ~

Internet Society “Eastern Spirit”Brief Presentation

Inteet society “Eastern Spirit” is a community of different people from all over the country. Its members are university and college students, teachers, linguists, programmers and many other specialists from various fields, who have special interests in the art of cinema, united by the idea to help people interested in Asian cinema to appreciate and get to the heart of the philosophy of its works. The main goal of the members of “Eastern Spirit” is by working together on various project to make popular Asian culture and traditions as a whole and Asian cinema in particular as a way to lea and cultivate some of the its qualities – patience, diligence, assiduousness, striving for harmony and elaboration, and to make connections with similar societies from the Far-East countries.
~ ~ ~

ОТЧЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО ИСТЪРН СПИРИТ“ ЗА 2010 ГОДИНА