Членове и дружествена дейност

За желаещите да станат членове

Всеки, който споделя нашите цели и иска да работи с нас, може да стане част от Сдружението с нестопанска цел „ИНТЕРНЕТ ОБЩЕСТВО ИСТЪРН СПИРИТ“.

Необходимо е:

1. Да е навършил 18 години.

2. Да е попълнил формата за членство.

3. Да е прочел устава на Сдружението и да е съгласен с него.

4. Да представи формата за членство на някоя от срещите на сдружението или някое от събитията, които организираме. В случай че не е от София, може да изпрати попълнения документ по пощата до адреса на седалището на сдружението.

5. Да внася такса от 5 лв членски внос на месец (или еднократно – 60 лв. за една година).

ФОРМА ЗА ЧЛЕНСТВО

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по мейл или лично.

–––––––––––––––

ДРУЖЕСТВЕНИ СЪОБЩЕНИЯ

Извънредно общо събрание

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „Интернет Общество „ИСТЪРН СПИРИТ””, на основание решение, взето на 20.07.2011 г. свиква общо събрание на 28.08.2011. г. в 18.00 часа в седалището на сдружението в гр. София при следния ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :1. Избор на председател и нов Управителен съвет.2. Приемане и освобождаване на членовете.3. Разни.Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на мястото на провеждане на заседанието.При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред. Протокол от годишното Общо събрание на Сдружението, което се проведе на 12 март 2011.Може да бъде свален оттук.

~ ~ ~

Годишно общо събрание

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „Интернет Общество „ИСТЪРН СПИРИТ””, на основание решение, взето на 05.02.2011 г. свиква общо събрание на 12.03.2011. г. в 16.00 часа в седалището на сдружението в гр. София при следният ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ :1. Приемане на годишния отчет за дейността за изминалата 2010 г.,2. Приемане на годишния финансов отчет за 2010 на Сдружението.3. Приемане на проектобюджет и програма за 2011 г.4. Избор на председател и нов Управителен съвет.5. Приемане и освобождаване на членовете.6. Разни.Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят безплатно на мястото на провеждане на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.